Lezen, spelling en dyslexie

Lezen, spelling en dyslexie

Als uw kind moeite heeft met lezen en/of spellen hoeft dit niet te betekenen dat uw kind dyslectisch is. Het belangrijkste kenmerk van dyslexie is dat er een hardnekkig probleem is bij het aanleren en vlot toepassen van het lezen en spellen op woordniveau. Kinderen met dyslexie hebben veel extra oefening nodig om te leren lezen en hebben vaak een grote achterstand ten opzichte van klasgenootjes. De leesproblemen vallen het meest op als de kinderen hardop moeten lezen. Ze lezen of erg traag en spellend of juist snel en radend. Ook zijn er kinderen die beiden doen. Bij het spellen is ook sprake van hardnekkige problemen. De kinderen maken langdurig veel spelfouten en hebben veel steun nodig van spellingregels. Veel dyslectische kinderen ervaren ook problemen op andere gebieden. Hierbij kan gedacht worden aan het automatiseren van de tafels of redactiesommen, maar ook aan faalangst en het verdwijnen van de motivatie om te leren.

RT-praktijk ‘de Elstar’ kan voor kinderen met lees- en spellingsmoeilijkheden en dyslexie het volgende betekenen:

  • Uw kind behandelen als het niet in aanmerking komt voor vergoed onderzoek en behandeling doordat de scores op de Cito-LOVS-toetsen te hoog liggen.
  • Een half jaar intensieve behandeling geven met gerichte oefening. Deze wordt afgestemd op de lees- en spellingsontwikkeling van uw kind. Deze intensieve behandeling wordt gegeven volgens de voorwaarden die gesteld zijn in het ‘protocol leesproblemen en dyslexie’.
  • Doorverwijzen voor verdergaand onderzoek door een psycholoog/orthopedagoog die de diagnose dyslexie kan vaststellen als na een begeleidingsperiode blijkt dat de problemen hardnekkig zijn, de achterstand onvoldoende wordt ingelopen of eerder beheerste vaardigheden niet beklijven. De ervaringen vanuit bovenstaande intensieve hulp wordt vastgelegd in een HandelingsPlan waarmee de vereiste intensieve hulp aangetoond kan worden.
  • De vertaalslag maken tussen de dyslexiebehandelingen van erkende bureaus en de school van uw kind. Veelal wordt door deze bureaus een standaardbehandeling gegeven die niet is afgestemd op datgene wat op de spellingcategorieën dat moment in de klas aan de orde is. In de begeleiding van RT-praktijk ‘de Elstar’ wordt uiteraard aangesloten op de uitleg van de categorieën van het behandelende bureau.
  • Tijdens de dyslexiebehandeling van een erkend bureau al werken aan andere achterstanden zoals het automatiseren van rekenen, of hulp bieden bij redactiesommen.
  • Op het moment dat de dyslexiebehandelingen afgesloten zijn, blijken taal en spelling voor sommige kinderen nog steeds moeilijk. Bij RT-praktijk ‘de Elstar’ kan uw kind begeleid worden op o.a. taal, spelling, lezen en grammatica. Hierbij wordt aangesloten bij de manier waarop de spellingsregels in de dyslexiebehandelingen aangeboden zijn.