Werkwijze

Intakegesprek

In het intakegesprek maken we kennis met elkaar en komt de hulpvraag van de ouders en het kind aan bod. Om de begeleiding zo goed mogelijk af te kunnen stemmen op de hulpvraag verzamel ik relevante informatie zoals: vragen over de ontwikkeling van uw kind, de sterke en minder sterke kanten, schoolrapporten, gegevens van het leerlingvolgsysteem (LOVS) en eventueel verslagen van onderzoeken die elders al gedaan zijn. Soms kan een telefonisch intakegesprek ook volstaan.

Diagnostiek

Na inventarisatie en analyse van de gegevens uit het intakegesprek vindt er veelal een aanvullend didactisch onderzoek plaats. De resultaten van dit aanvullende onderzoek worden vastgelegd in een verslag dat besproken wordt met de ouders/verzorgers.

Begeleiding

In bovengenoemd verslag wordt een plan van aanpak opgenomen waarin beschreven staat wat er tijdens de begeleiding aangeboden gaat worden.

RT-praktijk ‘de Elstar’ werkt vanuit de oplossingsgerichte benadering en combineert dit met handelingsgericht werken. Het is belangrijk om aan te sluiten bij de belevingswereld van een leerling. Kijken naar wat een kind wél kan en daar stapje voor stapje op verder bouwen geeft zelfvertrouwen en helpt uw kind weer op weg.

De Remedial Teaching die geboden wordt is individueel, planmatig, op maat gemaakt en afgestemd op de behoefte van uw kind.

Tijdens de particuliere RT wordt vooral instructie gegeven. Om testimuleren dat uw kind sneller vooruitgaat, wordt uw actieve
betrokkenheid bij het uitvoeren van meegegeven huiswerk erg op prijs gesteld.

Handelingsplan

In een handelingsplan wordt het doel en de aanpak van de begeleiding vastgelegd. Hierin wordt beschreven wat er tijdens de begeleiding aan de orde komt en hoe dat dit aan de orde komt. Het handelingsplan wordt met de ouders/verzorgers gedeeld.

Evaluatie

Wekelijks wordt datgene wat in de begeleiding behandeld is met de ouders besproken of er wordt een kort verslagje gemaakt. Regelmatig wordt er aan de hand van de resultaten het handelingsplan geëvalueerd en wordt gekeken of het handelingsplan bijgesteld moet worden. Daarna worden er afspraken gemaakt over de duur, voortzetting of afbouw van de Remedial Teaching.

Locatie

De Remedial Teaching vindt plaats in de praktijk aan de Elstar 41 in Elst of op de basisschool van uw kind. Ouders kunnen in overleg met school kijken of de Remedial Teaching op school, of onder schooltijd, kan plaatsvinden. Kinderen die extra begeleiding nodig hebben moeten vaak al extra hard werken. Door de begeleiding onder schooltijd plaats te laten vinden hoeft de leerling zich na schooltijd niet nog eens extra in te spannen. Uw kind mist dan wel schooltijd maar krijgt in plaats daarvan individuele specialistische hulp waardoor het onderwijsrendement juist groter kan worden. Indien de Remedial Teaching op school gegeven wordt, verliest de leerling geen extra tijd aan reistijd. Daarbij is er bij RT op locatie als vanzelfsprekend overleg tussen school en RT-praktijk ‘de Elstar’ als externe partij. Dit is een grote meerwaarde. De inhoud van de begeleiding en datgene wat op school aan bod komt, kunnen gemakkelijker op elkaar afgestemd worden. Dit wordt door zowel RT-praktijk ‘de Elstar’ als de scholen als zeer prettig ervaren.