Teken je gesprek

Teken je gesprek

Teken je gesprek is een interactieve, visuele gespreksmethode. Teken je gesprek ondersteunt en visualiseert oplossingsgerichte werkwijzen en is goed te gebruiken naast bijvoorbeeld Kids’ Skills.

De kracht van de methode is dat de tekening die je samen met de ‘probleemdrager’ maakt een kernachtig, logisch en visueel overzicht biedt. Als een kleurige landkaart geeft het sjabloon een overzicht van welke gedachten een rol spelen bij het probleem, waardoor de stap naar inzicht en de oplossing gemakkelijk te maken zijn.

Teken je gesprek is bij verschillende gespreksonderwerpen, problemen en uitdagingen te gebruiken zoals bij faalangst.

In oktober 2014 heb ik een workshop gevolgd bij Alinda de Vreede. Zij is de schrijfster van de boeken ‘Teken je gesprek over faalangst’ van uitgeverij Pica.