Privacybeleid

Privacyverklaring

RT-praktijk ‘de Elstar’ RT-praktijk ‘de Elstar’, gevestigd aan Elstar 41 6662 HX Elst, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

RT-Praktijk ‘de Elstar’
Ine Geurts
Elstar 41
6662 HX Elst
0481375209
www.rt-de-elstar.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

RT-praktijk ‘de Elstar’ verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Klas/school
– Rekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

RT-praktijk ‘de Elstar’ verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
– gezondheid (bijzonderheden t.a.v. de zwangerschap en bevalling en de vroegtijdelijke ontwikkeling van een leerling welke verband houden met de leerproblemen waarvoor de leerling wordt aangemeld)
– Genetische gegevens (indien van toepassing zoals familiaire stoornissen en leerproblemen zoals dyslexie i.v.m. leerproblemen waarvoor de leerling wordt aangemeld). Relevante gegevens worden in het verslag opgenomen. Dit verslag wordt altijd te goedkeuring aan u voorgelegd en kan indien gewenst, aangepast worden.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

RT-praktijk ‘de Elstar’ verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het toesturen van een verslag van de begeleiding
– Het afhandelen van de betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om de bestelde producten af te kunnen leveren
– RT-praktijk ‘de Elstar’ verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

RT-praktijk ‘de Elstar’ neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van RT-praktijk ‘de Elstar’) tussen zit.

RT-praktijk ‘de Elstar’ gebruikt in de Remedial Teaching de volgende computerprogramma’s of -systemen: Bareka, Ambrasoft, Gynzy, Squla, Deviant, Bouw!, en WRTS. Bij RT-praktijk ‘de Elstar’ zijn wij er alert op dat alleen de daadwerkelijk benodigde gegevens ingevuld worden. Vaak is een voornaam of voor- en achternaam voldoende. Indien een emailadres gevraagd wordt, zal dit pas na overleg gedaan worden.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

RT-praktijk ‘de Elstar’ bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
– Persoonsgegevens 5 jaar in verband met de belastingtermijn voor ondernemers
– Personalia 5 jaar in verband met de belastingtermijn voor ondernemers
– Adres 5 jaar in verband met de belastingtermijn voor ondernemers
– Verslaglegging 1 jaar na stopzetting i.v.m. eventueel terugkerende behoefte aan ondersteuning

Delen van persoonsgegevens met derden

RT-praktijk ‘de Elstar’ verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. RT-praktijk ‘de Elstar’ blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

RT-praktijk ‘de Elstar’ gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Foto’s en social media

Bijna iedereen gebruikt ze, wij dus ook: social media buttons om snel en makkelijk informatie van onze website met anderen te delen. De verschillende social media kanalen gebruiken een code, waarmee ze via onze site cookies plaatsen op uw PC, want zo werken cookies. Deze social media kanalen verzamelen informatie die ze door middel van de cookies kunnen verkrijgen. De meeste social media kanalen zullen zich houden aan de Safe Harbor principes.

Van de volgende social media kanalen gebruiken wij de buttons: Facebook en Google+. Lees de privacy verklaringen van de respectievelijke social media kanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen.

Tijdens de intake wordt een verklaring opgesteld waarbij aangegeven kan worden voor welke doeleinden de foto’s gebruikt mogen worden en wie de foto’s mogen ontvangen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door RT-praktijk ‘de Elstar’ en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@rt-de-elstar.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. RT-praktijk ‘de Elstar’ wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

RT-praktijk ‘de Elstar’ neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@rt-de-elstar.nl

RT-praktijk ‘de Elstar’ heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:
– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
-TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbals ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
-De website is beveiligd middels een wachtwoord en een firewall om ongeoorloofd inloggen tegen te gaan.

 

U kunt de privacyverklaring ook downloaden als PDF.